Phú Yên Huy động mọi nguồn lực đưa Sông Cầu lên thành phố

Thị xã sông cầu lên thành phố

Một góc TX Sông Cầu. Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quan tâm của UBND tỉnh, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân TX Sông Cầu đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là hoàn thành mục tiêu xây dựng TX Sông Cầu lên đô thị loại III trước năm 2020; góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

 

Đặng cao khải
Ông Đặng Cao Khải

Đầu tư kết cấu hạ tầng, tập trung phát triển du lịch

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX Sông Cầu đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện. Kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, xây dựng và phát triển TX Sông Cầu lên đô thị loại III trực thuộc tỉnh đến năm 2020, công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được địa phương quan tâm. Tổng vốn đầu tư - xây dựng toàn xã hội trên địa bàn thị xã trong 5 năm là 17.160 tỉ đồng, đạt 126% chỉ tiêu nghị quyết đại hội, tăng gấp 3,25 lần giai đoạn 2011-2015. Với số vốn này, Sông Cầu đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng 40 công trình lớn, trọng điểm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch thị xã. Bên cạnh đó, địa phương còn tập trung đầu tư xây dựng các khu dân cư, hệ thống chợ, chỉnh trang hạ tầng giao thông, điện, nước, công viên, cây xanh khu vực nội thị… làm thay đổi diện mạo đô thị ngày càng đẹp hơn. Kết quả, Sông Cầu đã hoàn thành mục tiêu xây dựng thị xã trở thành đô thị loại III trực thuộc tỉnh trước gần 2 năm.

Ngoài ra, phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch, Sông Cầu tập trung quảng bá, thu hút đầu tư phát triển lĩnh vực này. Giai đoạn 2016-2020, toàn thị xã có 30 dự án du lịch đã và đang hoàn tất thủ tục, tiến hành đầu tư, trong đó có nhiều dự án quy mô đầu tư lớn, được kỳ vọng là động lực phát triển đột phá xây dựng thương hiệu “Du lịch Sông Cầu”, “Du lịch Vịnh Xuân Đài”. Địa phương cũng đã phối hợp với tỉnh tổ chức công bố, triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài đến năm 2030; xây dựng logo TX Sông Cầu, logo Lễ hội Vịnh Xuân Đài. Hiện toàn thị xã có 55 cơ sở kinh doanh lưu trú với 500 phòng, tăng gấp 3 lần so với năm 2015. Trong 5 năm, thị xã đã đón khoảng 1,5 triệu lượt khách du lịch, tăng bình quân 20%/năm, trong đó có khoảng 13.000 lượt khách quốc tế, tăng 5%/năm, tổng doanh thu du lịch đạt 500 tỉ đồng.

Bên cạnh phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Dân chủ xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục phát huy. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm; hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tạo chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội... Những thành tựu đạt được 5 năm qua đã khẳng định sự trưởng thành, phát triển đi lên của TX Sông Cầu, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả tỉnh.

Khẳng định vị thế trung tâm phía bắc của tỉnh

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TX Sông Cầu đặt mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới; huy động mọi nguồn lực, xây dựng TX Sông Cầu lên thành phố trước năm 2025 và cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II vào năm 2030.

 

Cá Cơm Thị xã Sông Cầu
Chế biến cá cơm xuất khẩu ở xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu. Ảnh: LÊ HẢO

Để thực hiện đạt mục tiêu này, Đảng bộ thị xã đề ra 4 giải pháp đột phá. Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thị xã, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Hai là, tiếp tục phát huy lợi thế kinh tế biển, nhất là Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài, đầu tư phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng thương hiệu Du dịch Vịnh Xuân Đài. Ba là, tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị, xây dựng TX Sông Cầu xanh, sạch, đẹp, trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025. Bốn là, tập trung thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường biển.

Cụ thể, TX Sông Cầu tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp, ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Phấn đấu giá trị sản xuất ngư - nông - lâm nghiệp tăng trưởng bình quân 2,9%/năm. Địa phương cũng sẽ rà soát, mở rộng quy mô, đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ du lịch. Chú trọng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch gắn với xây dựng, phát triển đô thị theo định hướng hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III và xúc tiến xây dựng Sông Cầu theo chuẩn đô thị loại II. Phát triển đô thị Sông Cầu theo định hướng “Đô thị Biển - Du lịch - Dịch vụ”, lấy vịnh Xuân Đài và đầm Cù Mông làm các trung tâm phát triển không gian đô thị. Ngoài ra, địa phương còn tăng cường công tác xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với nhân dân thị xã, với truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TX Sông Cầu sẽ nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII đề ra, phấn đấu xây dựng TX Sông Cầu trở thành thành phố trước năm 2025.

 

Một số chỉ tiêu nổi bật TX Sông Cầu đạt, vượt kế hoạch trong nhiệm kỳ 2015-2020

- Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm bình quân hàng năm đạt 15,6%.

- Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt 17.160 tỉ đồng; trong đó, vốn đầu tư ngoài ngân sách 10.577 tỉ đồng.

- Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 đạt 1.097,8 tỉ đồng.

- Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%.

- Bình quân tạo việc làm mới cho 5.696 lao động/năm; tỉ lệ lao động qua đào tạo 67%.

- Bình quân hàng năm có 96% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp đảng viên mới tăng bình quân 7%/năm.

 

ĐẶNG CAO KHẢI

Bí thư Thị ủy Sông Cầu


Bài viết liên quan

Tuy Hòa thành phố bên sông vươn ra biển lớn
Tuy Hòa thành phố bên sông vươn ra biển lớn
Từ một đô thị thuần nông, sau 33 năm trở thành trung tâm chính trị, kinh tế,...
Tuy Hòa đẩy mạnh quy hoạch, hướng tới đô thị xanh và hiện đại
Tuy Hòa đẩy mạnh quy hoạch, hướng tới đô thị xanh và hiện đại
Với những tiềm năng và hạ tầng cơ sở sẵn có, TP Tuy Hòa đang đẩy mạnh...
Đoàn công tác của Bộ GT-VT kiểm tra hiện trường Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại TX Sông Cầu
Đoàn công tác của Bộ GT-VT kiểm tra hiện trường Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại TX Sông Cầu
Ngày 28/4, đoàn công tác của Bộ GT-VT do Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm làm trưởng...
Giải phóng mặt bằng triển khai dự án đường cao tốc Bắc - Nam
Giải phóng mặt bằng triển khai dự án đường cao tốc Bắc - Nam
Ngày 9/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị triển khai...
Thị xã Sông Cầu tập trung đầu tư hạ tầng để trở thành thành phố thứ 2 của tỉnh
Thị xã Sông Cầu tập trung đầu tư hạ tầng để trở thành thành phố thứ 2 của tỉnh
Thị Xã Sông Cầu đang tập trung mọi nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị...
Phú Yên đang đổi mới theo từng ngày
Phú Yên đang đổi mới theo từng ngày
Những năm gần đây việc chú trọng đầu tư hạ tầng đặt biệt tại thành...
Bộ GTVT chỉ đạo nóng vụ mặt đường quốc lộ 1 qua Phú Yên hỏng nặng vá rồi lại tróc
Bộ GTVT chỉ đạo nóng vụ mặt đường quốc lộ 1 qua Phú Yên hỏng nặng vá rồi lại tróc
Mưa kéo dài khiến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh tiếp tục hư hỏng nặng,...
Gấp rút nâng cấp và thi công nâng cấp quốc lộ 25 đoạn qua huyện Phú Hòa
Gấp rút nâng cấp và thi công nâng cấp quốc lộ 25 đoạn qua huyện Phú Hòa
Phú Yên: còn hơn 2 tháng nữa là công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 25...
Đã có kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 16aXLTB
Đã có kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 16aXLTB
(ĐTH) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Tuy Hòa vừa công bố kết quả...
Phú Yên đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp quốc lộ 25 đoạn qua huyện Phú Hòa
Phú Yên đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp quốc lộ 25 đoạn qua huyện Phú Hòa
Ngày 5/11, đồng chí Lê Tấn Hổ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường...
Đảm bảo chất lượng công trình và mỹ quan đô thị thuộc dự án Hồ điều hòa Hồ Sơn
Đảm bảo chất lượng công trình và mỹ quan đô thị thuộc dự án Hồ điều hòa Hồ Sơn
Những ngày qua, dư luận xã hội phản ánh về việc xảy ra nhiều hư hỏng,...
Phú Yên xây dựng hồ điều hòa và hạ tầng xung quanh TP. Tuy Hòa tổng diện tích hơn 20 ha
Phú Yên xây dựng hồ điều hòa và hạ tầng xung quanh TP. Tuy Hòa tổng diện tích hơn 20 ha
UBND tỉnh Phú Yên vừa có quyết định về việc giao đất để thực hiện dự...
Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Hà Công Khánh giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp
Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Hà Công Khánh giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp
Sáng 5/10, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch...
Sớm đầu tư cảng Bãi Gốc, tuyến đường ven biển
Sớm đầu tư cảng Bãi Gốc, tuyến đường ven biển
Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành...
Hoàn thành sơ bộ quy hoạch tổng thể tỉnh Phú Yên
Hoàn thành sơ bộ quy hoạch tổng thể tỉnh Phú Yên
Chiều 7/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe nhà tài trợ, đơn vị tư vấn...
Đưa Phú Yên tiến bước, phát triển bền vững
Đưa Phú Yên tiến bước, phát triển bền vững
TP Tuy Hòa - trung tâm tỉnh lỵ của Phú Yên đang được đầu tư xây dựng để...
Tuy Hòa: Lọ Lem bên bờ biển
Tuy Hòa: Lọ Lem bên bờ biển
Truyện cổ tích về cô bé Lọ Lem được anh em nhà Grimm (Đức - thế kỷ XIX) sưu...
Phú yên: Đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công
Phú yên: Đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công
UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương,...
Phú Yên: Cảnh cáo Chủ tịch UBND huyện Tuy An vì liên quan đất đai
Phú Yên: Cảnh cáo Chủ tịch UBND huyện Tuy An vì liên quan đất đai
Chiều nay (2-3), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cho biết đã xem xét thi hành...
Phú Yên mời tư vấn quốc tế lập quy hoạch chiến lược phát triển
Phú Yên mời tư vấn quốc tế lập quy hoạch chiến lược phát triển
Mời tư vấn quốc tế có kinh nghiệm và năng lực lập quy hoạch phát triển là...
Phú Yên - hoàn thiện hạ tầng hút ngoại lực, tạo bứt phá
Phú Yên - hoàn thiện hạ tầng hút ngoại lực, tạo bứt phá
Có tầm nhìn dài hạn, thời gian qua, tỉnh Phú Yên đã dốc lực đầu tư nâng...
Phú Yên khai trương đường bay Hà Nội/TP Hồ Chí Minh – Tuy Hòa
Phú Yên khai trương đường bay Hà Nội/TP Hồ Chí Minh – Tuy Hòa
Ngày 22/1, tại Cảng hàng không Tuy Hòa, hãng hàng không Bamboo Airways (Tập đoàn...
TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG, NGẬP TRÀN ƯU ĐÃI CÙNG TOYOTA DŨNG TIẾN PHÚ YÊN
TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG, NGẬP TRÀN ƯU ĐÃI CÙNG TOYOTA DŨNG TIẾN PHÚ YÊN
Nhân dịp “Tưng Bừng Khai Trương” và chính thức đi vào hoạt động từ ngày...
Phú yên: Vietjet đề xuất tài trợ làm quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không Tuy Hòa
Phú yên: Vietjet đề xuất tài trợ làm quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không Tuy Hòa
Để sớm thúc đẩy kế hoạch phát triển Cảng hàng không Tuy Hòa đáp ứng nhu...
Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội lâu dài
Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội lâu dài
Trước những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chất lượng, an toàn lao...
Phát triển Phú Yên bền vững từ các ngành kinh tế mũi nhọn
Phát triển Phú Yên bền vững từ các ngành kinh tế mũi nhọn
Trong tổng thể phát triển kinh tế của Phú Yên giai đoạn vừa qua, không khó...
Khánh thành dự án kè chống sạt lở bờ tả sông Ba
Khánh thành dự án kè chống sạt lở bờ tả sông Ba
Sáng 2/10, Ban Quản lý các dự án Đầu tư và xây dựng tỉnh tổ chức khánh...
Phú Yên quyết tâm xây dựng Tuy Hòa trở thành đô thị văn minh, hiện đại
Phú Yên quyết tâm xây dựng Tuy Hòa trở thành đô thị văn minh, hiện đại
Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 24/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về...
Tuy Hòa: đảm bảo chỉ tiêu đất cây xanh khi xây dựng khu đô thị mới
Tuy Hòa: đảm bảo chỉ tiêu đất cây xanh khi xây dựng khu đô thị mới
Phú Yên Khi triển khai xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư, chủ đầu tư phải...
Phú Yên Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công: Mũi giáp công để phục hồi kinh tế
Phú Yên Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công: Mũi giáp công để phục hồi kinh tế
Giải ngân vốn đầu tư công đang được Chính phủ coi là 1 trong “5 mũi giáp...